Reviews Flying without fear training NL

5.0

out of 5

72 reviews

5.0 out of 5

72 reviews

5 stars
69
4 stars
3
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
Louis naberman
Zuid scharwoude

· June 2024

Prima uitleg en begeleiding door Theo

 • Duidelijk
 • Geen

Excellent explanation and guidance by Theo

 • Clear
 • No
Translated from dutch. View original
Ivan maas
Loon op zand

· May 2024

Het was heel erg leerzaam

 • De persoon die de vliegangst les gaf wist veel van het onderdeel en kon alles goed uitleggen en nam er de tijd voor

It was very informative

 • The person who taught the fear of flying class knew a lot about the section and was able to explain everything well and took his time
 • .
Translated from dutch. View original
Hans
Enkhuizen

· May 2024

Leerzaam en goede uitleg van Theo

 • Leuk
 • Geen

Instructive and good explanations from Theo

 • No doubt
Translated from dutch. View original
Yvon
Zwolle

· April 2024

Ik heb er veel aan gehad. Al mijn angsten konden besproken, uitgelegd en ontkracht worden. Ook door het te ervaren in de simulator kon mijn angst besproken worden . Ik geloof dat ik nu wel in durf te stappen

 • Fijne uitleg, veel geduld en geen vraag was raar
 • Het filmpje wat je gestuurd krijgt via de mail heeft geen toegevoegde waarde voor de vliegangst training

It helped me a lot. All my fears could be discussed, explained and debunked. Also by experiencing it in the simulator, my fears could be discussed. I believe I now dare to get in. Fine explanations, a lot of patience and no question was strange. The video you receive via e-mail has no added value for the fear of flying training.

Translated from dutch. View original
Laura
Amersfoort

· April 2024

De piloot heeft alle tijd genomen om mijn (vele) vragen te beantwoorden. Ik heb nu veel meer kennis en vertrouwen om te gaan vliegen.

The pilot took all the time to answer my (many) questions. I now have much more knowledge and confidence to fly.

Translated from dutch. View original
Marloes
Helmond

· March 2024

Ik had de vliegangstsessie geboekt, omdat ik al jaren met een hoop angst het vliegtuig in stap
Ik ben zeer tevreden over deze sessie. Theo legde alles van opstijgen tot landen stap voor stap aan mij uit en wist precies te benoemen waarom ik zo bang was voor vliegen.
De combinatie van een theoretisch verhaal met een modelvliegtuig en de beleving in de simulator heeft er bij mij voor gezorgd dat ik inzicht kreeg in mijn angsten en mezelf realiseerde dat de angsten die ik had niet realistisch waren. Ik weet zeker dat ik de volgende keer een stuk rustiger het vliegtuig in stap

 • Theo gaf nuttige handvatten en adviezen die ik in kan zetten zodra ik het vliegtuig in stap bij mijn eerstvolgende reis. Tussendoor was er ook ruimte voor een beetje humor, wat het luchtiger maakte
 • /

I had booked the fear of flying session because I have been getting on the plane for years with a lot of anxiety
I am very satisfied with this session. Theo explained everything from take-off to landing to me step by step and knew exactly why I was so afraid of flying.
The combination of a theoretical story with a model aircraft and the experience in the simulator made me understand my fears and realise that the fears I had were not realistic. I am sure that next time I will step into the plane a lot calmer

 • Theo gave useful tools and advice that I can use as soon as I step into the plane on my next trip. In between there was also room for a bit of humour, which made it more light-hearted
 • /
Translated from dutch. View original
Linda van Rijswijk
Veen

· February 2024

Super leerzaam, en alles word heel goed uitgelegd en nagebootst. Ben helemaal overtuigd.

 • De simulator was heel leuk, alle geluiden, weersomstandigheden, landen, opstijgen, heel leerzaam!

Super educational, and everything is very well explained and simulated. I am totally convinced.

 • The simulator was great fun, all the sounds, weather conditions, landing, take-off, very informative!
Translated from dutch. View original
Frits van Amersfoort
Almere

· February 2024

Het was bijzonder boeiend en leerzaam. Mijn angst ligt voornamelijk bij turbulentie en daar hebben we lang overgesproken. De vlucht zelf was natuurlijk ook turbulent en door de instructies en gesprekken lijkt het beter te begrijpen en te handlen. Volgende week weer echt vliegen en dan gaan we het in de praktijk brengen.

 • Alles
 • Geen.

It was extremely fascinating and informative. My fear mainly lies with turbulence and we talked about that for a long time. Of course, the flight itself was also turbulent and the instructions and conversations made it seem better to understand and handle. Next week we'll be flying for real again and then we'll put it into practice.

 • Everything
 • No.
Translated from dutch. View original
Bart
Enschede

· January 2024

Leuke sessie met passie gedaan

 • De vergelijkingen met autorijden, varen en andere dingen uit het dagelijks leven
 • De e-mail vooraf verduidelijken wat er precies gaan gebeuren tijdens de sessie. nu een email met een instructievideo die niet van toepassing is voor vliegangst sessies

Nice session done with passion

 • The comparisons with driving, boating and other things from everyday life
 • The email in advance clarify exactly what is going to happen during the session. now an email with an instructional video not applicable for fear of flying sessions
Translated from dutch. View original
Nikki van Oosterwijk
Rijen

· January 2024

Ik vond het een hele fijne ervaring! Een fijne, duidelijke uitleg gekregen en de simulator voelt net echt.

 • Ik vond de simulator echt een hele belevenis. En heb hele goede tips gekregen
 • Ik heb geen verbeter punten

I really enjoyed the experience! I received a nice, clear explanation and the simulator feels just like the real thing.

 • I found the simulator a real experience. And I received very good tips
 • I have no points of improvement.
Translated from dutch. View original
Millanie
Landgraaf

· January 2024

Het was de lange reis zeker waard! Veel informatie, heel persoonlijk opgezet en het heeft me heel veel inzichten gebracht die mijn vliegangst zeker fiks zullen verminderen.

It was well worth the long journey! Lots of information, very personal and it gave me a lot of insights that will definitely reduce my fear of flying considerably.

Translated from dutch. View original
C. Tijmensma
Twijzelerheide

· December 2023

Ik ben blij dat ik de simulator meegemaakt heb ondanks dat ik misselijk werd. Als het net zo heftig zou worden als in de simulator dan zou ik dit wel aankunnen. De instructeur had met opzet een heftig programma aangezet.
Ik heb voor het eerst van mijn leven gevlogen een paar weken na deze ervaring en ik vond het geweldig.
Ik voelde me veilig en heb kunnen genieten van het prachtige uitzicht. Bedankt voor alle info wat me gerustgesteld heeft en de ervaring natuurlijk.

 • Eigenlijk niet zoveel voor mij omdat ik misselijk werd maar het heeft me geholpen om te kunnen vliegen.
 • De hoeveelheid mails en het steeds veranderen van tijden.

I am glad I experienced the simulator despite getting nauseous. If things got as intense as they did in the simulator, I could handle this. The instructor had deliberately put on a violent programme.
I flew for the first time in my life a few weeks after this experience and I loved it.
I felt safe and was able to enjoy the beautiful views. Thanks for all the info which reassured me and the experience of course.

 • Actually not so much for me because I got nauseous but it helped me to be able to fly.
 • The amount of emails and the constant changing of times.
Translated from dutch. View original
Riet van de Sande
Made

· December 2023

Een fijne ervaring die mij echt gaat helpen bij mijn eerste vliegreis

 • Hele rustige en begripvolle , duidelijke uitleg en benadering door een ervaren piloot die door zijn benadering getuigt van kijk op de problematiek . Ik voelde me op mijn gemak en durfde alles te vragen
 • Geen

A fine experience that is really going to help me on my first plane trip

 • Very calm and understanding , clear explanations and approach by an experienced pilot whose approach shows viewpoint . I felt at ease and dared to ask anything
 • No
Translated from dutch. View original
Nick Bongenaar
Culembirg

· November 2023

Geweldige ervaring !!

 • Goede uitleg vooraf. En de simulator is indrukwekkend. Zo mooi dat ik mijn vliegangst eigenlijk was vergeten.
 • Geen

Great experience!!!

 • Good explanations beforehand. And the simulator is impressive. So nice that I actually forgot about my fear of flying.
 • No
Translated from dutch. View original
Lisanne
Groningen

· November 2023

Hele prettige vliegangsttraining gehad van Theo. In het begin toch wat last van spanning maar dat mocht er gewoon zijn. Veel informatie gekregen en een heldere vlucht, zonder al te veel spanning in de simulator.

 • Er wordt tijd genomen voor de training. Heel prettig om zo weer vertrouwen te krijgen in t vliegen. Bedankt Theo!

Very pleasant fear of flying training from Theo. In the beginning, I felt some tension, but I just let it be. Received a lot of information and a clear flight, without too much tension in the simulator. Very nice to regain confidence in flying. Thanks Theo!

Translated from dutch. View original
Julie
Den Haag

· September 2023

Ik had een vliegangstcursus geboekt voor mij en mijn vader in verband met de vakantie die eraan kwam. We gingen er zonder verwachtingen in, we dachten; laten we kijken, wie weet levert het wel iets op. De cursus begon erg prettig, de cursist ontving ons vriendelijk en we hebben even gebabbeld voordat het tijd was. Tijdens de cursus nam hij uitgebreid de tijd voor al onze vragen en zorgen. Toevallig was de cursist eerder dit jaar op vakantie geweest naar onze bestemming en via het vliegveld waarvan wij zouden reizen. Hij nam informatie uit zijn eigen ervaringen mee wat maakte dat hij het erg persoonlijk maakte. Hierdoor kregen we zelfs extra rust! Tijdens de simulatie vond mijn vader het best spannend, ook toen hielp de kalmte en de tips van de cursist om toch te blijven zitten. Na de cursus was ik haast verbaasd dat het me zoveel opgeleverd was, ik had zelfs zin gekregen in het vliegen! De vlucht ging fantastisch, uiteraard was de spanning er maar de tips en de technische stappen die de cursist had mee gegeven hielpen enorm. Hij had ons enkele tijdstippen en kenmerken gegeven om op te letten, zoals het flikkeren van de lampen tijdens het wisselen van de motors en hoe het vliegtuig in delen opstijgt. Ook had hij tijdens de simulatie laten zien hoe weinig een vliegtuig eigenlijk beweegt, door even de deur open te zetten. Dit hielp enorm met het relativeren van turbulentie. Ik kan de cursus iedereen aanraden! Je leert er veel praktische kennis maar ook was de cursist erg kalm en was het nog een extra dat hij gezellig was!

 • De cursist was een erg prettig man met heel veel kennis. Hierdoor werden al onze vragen beantwoord en kregen we vele tips om het vliegen makkelijker te maken
 • Helemaal niks

I had booked a fear of flying course for me and my dad in connection with the holiday coming up. We went in with no expectations, we thought; let's see, who knows, maybe it will pay off. The course started very pleasantly, the course leader received us kindly and we chatted for a while before it was time. During the course, he took ample time for all our questions and concerns. Coincidentally, the course participant had been on holiday to our destination earlier this year and through the airport from which we would be travelling. He took information from his own experiences which made it very personal. This even gave us extra peace of mind! During the simulation, my father found it quite exciting, even then the calmness and tips from the course instructor helped to stay put. After the course, I was almost surprised that it had delivered me so much, I even felt like flying! The flight went great, of course the tension was there but the tips and technical steps the course leader had given us helped enormously. He had given us some times and features to watch out for, such as the flickering of the lights during engine changes and how the plane takes off in parts. He had also shown during the simulation how little a plane actually moves, by briefly opening the door. This helped enormously with putting turbulence into perspective. I can recommend the course to everyone! You learn a lot of practical knowledge, but the course member was also very calm and an added bonus was that he was sociable! The course member was a very pleasant man with a lot of knowledge. As a result, all our questions were answered and we were given many tips to make flying easier

 • Not at all
Translated from dutch. View original
Puck
Moerkapelle

· July 2023

Leerzaam, met humor en ontspannen!

 • Simulator voelt als een echt vlucht!
 • Niks!

Instructive, with humour and relaxed!

 • Simulator feels like a real flight!
 • Nothing!
Translated from dutch. View original
R Tromp
Maarssen

· July 2023

Intressant, goede uitleg.
Ben wel van plan te gaan vliegen

 • Neem de tijd voor diegene die angst.
 • Geen

Interesting, good explanation.
Do plan to fly

 • Take your time for those with fear.
 • No
Translated from dutch. View original
Els
Schagen

· July 2023

Prima cursus, doordat de theorie goed uitgelegd werd was de praktijk, in de stimulator, duidelijk. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen waarop een duidelijke uitleg was.

 • Doordat wij met twee personen waren was er aandacht voor ons.
 • Na het theorie gedeelte koffie of thee aanbieden?
  De instructeur heeft zichzelf bij aanvang van de cursus niet voorgesteld. Als hij dit wel doet is dat professioneler.

Excellent course, because the theory was well explained, the practice, in the stimulator, was clear. There was an opportunity to ask questions that were clearly explained.

 • Because there were two of us, there was attention for us.
 • After the theory part, we were offered coffee or tea?
  The instructor did not introduce himself at the start of the course. If he did, it would be more professional.
Translated from dutch. View original
Jessica
Arnhem

· July 2023

Intense dag, erg duidelijke en fijne uitleg. Ook goede persoonlijke aandacht en begrip.
Voelde me gehoord en heb veel onrust weg kunnen nemen.

 • Combinatie Uitleg en simulator
 • -

Intense day, very clear and fine explanations. Also good personal attention and understanding.
Felt heard and was able to take away a lot of anxiety.

 • Combined explanation and simulator
 • -
Translated from dutch. View original
Natalie
Eindhoven

· June 2023

Ik ben heel blij dat ik deze cursus gedaan heb! Het was een super leuke ervaring en ook nog eens heel erg leerzaam. Alles wat er gebeurt vanaf de start tot aan de landing werd heel rustig uitgelegd. Ik weet nu wat ik kan verwachten en dat gaat me zeker helpen als ik in september ga vliegen :)

 • De simulator was net echt, het voelde alsof we echt de lucht in gingen. Fijn om weer even te voelen hoe dat ook alweer was. En ook om te zien wat een piloot allemaal doet in de cockpit en hoe de systemen werken. De piloot was top!
 • Helemaal niks!

I'm really glad I did this course! It was a super fun experience and also very informative. Everything that happens from take-off to landing was explained very calmly. I now know what to expect and that will definitely help me when I start flying in September :)

 • The simulator was just like the real thing, it felt like we were really going up in the air. It was nice to feel what it was like again. And also to see what a pilot does in the cockpit and how the systems work. The pilot was great!
Translated from dutch. View original
Karin
Rotterdam

· June 2023

Een cursus vliegangst gevolgd. Veel informatie vooraf die je tijdens de vlucht in de simulator herkent; de helpt echt!

 • Duidelijke uitleg van Theo, je voelt je op je gemak; enthousiast geworden!
 • Geen!

Took a fear of flying course. Lots of information beforehand that you recognise during the flight in the simulator; the really helps!

 • Clear explanations from Theo, you feel at ease; enthused!
 • No!
Translated from dutch. View original
Helen
Uden

· June 2023

Helemaal goed

 • Een aanrader

Totally good

 • A highly recommended
 • .
Translated from dutch. View original
Rozan
Utrecht

· June 2023

Ik vond het een zeer leerzame en fijne middag. Theo legt alles rustig uit en neemt de tijd om je vragen te beantwoorden. Geen gehaast gevoel, erg prettig. Ik ging voor m’n vliegangst en denk dat door de duidelijke uitleg van Theo van elk geluidje en fases van het vliegen ik geruster in het vliegtuig stap.

 • De simulator is echt bijzonder, heel apart dat een vlucht op deze wijze nagebootst kan worden.
 • Voor nu eigenlijk niks, ik zou het iedereen aanbevelen met vliegangst

I found it a very informative and enjoyable afternoon. Theo explains everything calmly and takes the time to answer your questions. No rushed feeling, very pleasant. I went for my fear of flying and I think that thanks to Theo's clear explanation of every sound and phase of flying, I feel more at ease when I get on the plane. The simulator is really special, very special that a flight can be simulated in this way.

Translated from dutch. View original
Rania
Amsterdam

· June 2023

Leuke en leerzame ervaring!
Iedereen die last heeft van vliegangst, moet deze cursus doen.

 • Niks

Fun and educational experience!
Anyone suffering from fear of flying should do this course.

 • Nothing
Translated from dutch. View original
Evelien

· May 2023

Heel leerzaam

 • Dat je het vliegtuig ook voor je ziet vliegen om te zien wat de flaps doen.

Very instructive

 • That you also see the plane flying in front of you to see what the flaps are doing.
 • That's very instructive.
Translated from dutch. View original
Ronnie
Oss

· May 2023

Ik vond het super!! Het heeft mij echt geholpen om anders naar vliegen te kijken. Eigenlijk zou iedereen dit een keer moeten doen.

 • Heel persoonlijk, kunt alles vragen. De simulator geeft een goed beeld van de realiteit.

I thought it was super!!! It really helped me look at flying differently. In fact, everyone should do this once.

 • Very personal, you can ask anything. The simulator gives a good picture of reality.
Translated from dutch. View original
Jolka
Breda

· May 2023

Top

 • Hele relaxte sfeer. Fijne begeleider en ook fijn dat het niet te gekaderd is. Je kunt je eigen leerwens of leerproces vormgeven.

Top

 • Very relaxed atmosphere. Fine tutor and also nice that it is not too framed. You can shape your own learning desire or learning process.
 • I like that.
Translated from dutch. View original
Kirsten
Berlicum

· May 2023

Zojuist heb ik de vliegangst cursus gehad. Ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. Er is veel duidelijker geworden voor mij. Ook fijn om in de simulator naast de piloot te zitten. Je ziet precies wat er gebeurt en waarom. Ook met veel turbulentie gevlogen en ook dat ging goed.
Geweldige uitleg gehad en er werd echt de tijd voor mij genomen.
Echt een aanrader!!

 • De tijd die wordt genomen.
  De uitleg
  Je krijgt zelf ook de mogelijkheid om alles aan te geven en te vragen
 • -

I have just had the fear of flying course. I am very glad I did this. A lot has become clearer for me. Also nice to sit next to the pilot in the simulator. You see exactly what is happening and why. Also flew with a lot of turbulence and that too went well.
I received great explanations and they really took the time for me.
Highly recommended!
The explanations
You also get the opportunity to indicate everything and ask questions

 • -
Translated from dutch. View original
Anas
Utrecht

· May 2023

De ervaring zelf was indrukwekkend. Ik kreeg de kans om mee te vliegen in een simulator van een 737. De instructeur was zeer deskundig en nam de tijd om alles uit te leggen. De simulator voelt zeer realistisch en is zeker een aanrader om een keer te proberen.

 • Van begin tot eind was het een geweldige ervaring
 • -

The experience itself was impressive. I got the chance to fly along in a simulator of a 737. The instructor was very knowledgeable and took the time to explain everything. The simulator feels very realistic and is definitely a must try.

 • From start to finish it was a great experience
 • -.
Translated from dutch. View original
Ilona Christiaanse
Velp

· May 2023

Ik vond het heel erg prettig, zeer veel informatie!!

 • De manier van vertellen, alle ruimte voor mij eigen ervaringen en vragen. Ook de sfeer was prettig en zeer gemoedelijk.
 • Ik kan niks bedenken…

I really enjoyed it, very much information!!!

 • The way of telling, all space for me own experiences and questions. Also the atmosphere was pleasant and very convivial.
 • I can't think of anything....
Translated from dutch. View original
Joran Vink
Bennekom

· April 2023

Erg fijne ervaring gehad, je wordt goed gerust gesteld en alles wordt stap voor stap uitgelegd, zelfs in de simulator. Zeker een aanrader!

 • Vriendelijke mensen, duidelijke uitleg, je wordt gerust gesteld
 • Geen

Very nice experience, you are well reassured and everything is explained step by step, even in the simulator. Definitely recommended!

 • Friendly people, clear explanations, you are put at ease
 • No worries.
Translated from dutch. View original
Erwin Fillet
Renswoude

· April 2023

1000% top

 • Zeer goede, rustige uitleg
 • Niks

1000% top

 • Very good, calm explanation
 • Nothing
Translated from dutch. View original
Auke
Zwolle

· April 2023

Een fantastische middag gehad. Duidelijke en goede uitleg! Theo geeft op een leuke manier zijn ervaringen weer! Je krijgt vertrouwen om een vliegreis te gaan maken!

 • Duidelijke, goede uitleg. Je krijgt vertrouwen!
 • Zijn er niet!

Had a fantastic afternoon. Clear and good explanations! Theo gives his experiences in a nice way! You get confidence to go on a plane trip!

 • Clear, good explanation. You gain confidence!
Translated from dutch. View original
Edrienne
Oss

· April 2023

Theo stelt je echt op je gemak en is erg kundig in wat hij doet. Ik vond het echt een aanrader en heb er erg veel aan gehad.

 • Stelt je op je gemak, je kunt alles vragen. Hij legt alles heel goed uit.
 • Geen.

Theo really puts you at ease and is very knowledgeable about what he does. I really recommended it and got a lot out of it.

 • Puts you at ease, you can ask anything. He explains everything very well.
 • No.
Translated from dutch. View original
Milosovic
Koog a/d Zaan

· March 2023

Gaaf!!! ik raad het iedereen aan die vlieg angst heeft.

 • Uitleg van Theo!
 • Die waren er niet

Cool!!! I recommend it to anyone who has a fear of flying.

 • Explanations from Theo!
 • There were none
Translated from dutch. View original
Deborah B

· March 2023

Goede uitleg / leuke uitleg , trainer neemt ruim de tijd.

 • Alles, geen negatieve punten

Good explanation / nice explanation , trainer takes plenty of time.

 • All, no negative points
Translated from dutch. View original
Eleanna

· March 2023

Theo's enthousiasme en kennis over vliegtuigen hebben mij een nieuwe kijk gegeven op het vliegen zelf die ik zeker ga toepassen bij mijn eerstvolgende vlucht.

 • De vlucht in de simulator maakte de ervaring af.

Theo's enthusiasm and knowledge about aircraft gave me a new perspective on flying itself that I will definitely apply on my next flight.

 • The flight in the simulator completed the experience.
Translated from dutch. View original
Stefanie
Houten

· February 2023

Interessant en geruststellend. Ik verwacht nu met een goed gevoel het vliegtuig in te kunnen stappen de volgende keer.

 • Deskundige instructeur en een levensechte ervaring in de simulator
 • -

Interesting and reassuring. I now expect to be able to board the plane with a good feeling next time.

 • Expert instructor and a real-life experience in the simulator
 • -
Translated from dutch. View original
Thom
Leeuwarden

· February 2023

Geweldig! Ik weet nu precies wat er gebeurt bij het opstijgen, vliegen en landen. Vliegen is spannend maar erg cool!

 • De uitleg, stap voor stap wordt je meegenomen in het hele proces
 • Niets

Great! I now know exactly what happens when taking off, flying and landing. Flying is exciting but very cool!

 • The explanations, step by step you are taken through the whole process
 • Nothing
Translated from dutch. View original
Sophia Meijer
Amsterdam

· November 2022

Het was echt de beste vliegangst cursus ooit! Ik vlieg rond de 8-10 keer per jaar gemiddeld en heb onwijs veel last van vliegangst, waardoor ik alleen nog maar ging met slaappillen. Dankzij Theo ben ik gister naar Mexico gevlogen zonder pillen te nemen! Alle dingen die die mij had verteld herinnerde ik me tijdens het vliegen en dat gaf mij heel veel vertrouwen in het vliegtuig en het vliegen. Echt een aanrader! Ik vlieg al jaren met vliegangst en het is een stuk minder geworden. Mocht het ineens weer terugkomen heel heftig zal ik direct een nieuwe vlieg cursus inplannen. Gewoon zo fijn om al je vragen beantwoord te krijgen van een expert.

 • Goede communicatie, vriendelijke begeleiding, Thoe was ook erg geduldig.
 • Niks!

It really was the best fear of flying course ever! I fly around 8-10 times a year on average and suffer immensely from fear of flying, so I only went with sleeping pills. Thanks to Theo, I flew to Mexico yesterday without taking any pills! I remembered all the things he had told me while flying and that gave me a lot of confidence in the plane and flying. Really highly recommended! I've been flying for years with a fear of flying and it has become a lot less. Should it suddenly come back very intense I will immediately schedule a new flying course. Just so nice to have all your questions answered by an expert.

 • Good communication, friendly guidance, Thoe was also very patient.
 • Nothing!
Translated from dutch. View original
Eline Deierkauf
Haren

· October 2022

Dankzij deze cursus zonder angst, en zelfs met plezier, gevlogen naar Curaçao! Wat een overwinning. Het stap voor stap doornemen wat er gebeurt, wat je hoort & voelt kwam tijdens de vlucht allemaal terug. Dit maakte dat ik heel rustig zat en aan iedereen zat te vertellen hoe & wat;). En… de TUI wave is gedaan (dank voor de tip, Theo!).

 • Heel fijn dat de simulatie gedaan werd op de ‘pijnpunten’ die ik had aangegeven.

Thanks to this course, I flew to Curaçao without fear, and even with pleasure! What a victory. Going through step by step what happens, what you hear & feel all came back during the flight. This made me sit very calmly and tell everyone how & what;). And... the TUI wave is done (thanks for the tip, Theo!).

 • Very nice that the simulation was done on the 'pain points' I had indicated.
Translated from dutch. View original
Dick
Biddinghuizen

· September 2022

Een geweldige ervaring. Theo geeft een hele goede en uitgebreide uitleg over het vliegen. Zeker als je angst of spanning hebt voor vliegen een zeer nuttige cursus.

 • De goede en rustige uitleg over het vliegen. De simulator maakt het daarna helemaal af. TOP.

A great experience. Theo gives a very good and comprehensive explanation of flying. Especially if you have anxiety or tension about flying a very useful course.

 • The good and calm explanation of flying. The simulator completes it afterwards. TOP.
Translated from dutch. View original
Ilonka
Zeeland

· August 2022

Op vrijdag de cursus gehad en de donderdag erna meteen gevlogen naar Pisa. Het was nog steeds spannend maar ik heb voor het eerst niet gehuild of gefladderd met het opstijgen (heel grappig; ik fladder met mijn handen bij het opstijgen door de spanning tot grote hilariteit van mijn kinderen). Zelfs niet bij het zien van een uitgebreide extra controle en schoonmaak tijdens het instappen omdat er een vogel in de motor was gevlogen bij de landing ervoor. Ik hoorde Theo steeds in mijn hoofd de opmerkingen maken van de vrijdag ervoor. Af en toe had ik zelfs ruimte om wat van de vliegreis te genieten.
Mijn partner was mee geweest naar de cursus en maakte opmerkingen in de stijl van Theo toen dit gebeurde en dat hielp.
Theo had waarschijnlijk snel door wat voor type ik ben; ik houd van een goede uitleg met een grappige ondertoon en mijn eigen waanideeën over vliegen zo onderuit halen. Ik heb al diverse groepscursussen gedaan voor vliegangst maar deze individuele aanpak is voor mij een heel prettige ervaring. Ik heb al mijn vragen en angsten kunnen bespreken en goede uitleg gekregen.
Als ik merk dat de spanning toch weer gaat toenemen dan zal ik zeker nog een keertje met Theo in de simulator de vlucht willen doornemen.

 • Goede uitleg en alle vragen worden beantwoord
 • Geen

Had the course on Friday and flew straight to Pisa the following Thursday. It was still exciting but for the first time I didn't cry or flutter with take-off (very funny; I flutter my hands on take-off due to excitement to the hilarity of my children). Not even seeing an elaborate extra check and clean-up during boarding because a bird had flown into the engine on landing before. I kept hearing Theo making the comments in my head from the Friday before. Occasionally, I even had room to enjoy the flight a little.
My partner had been along to the course and made comments in the style of Theo when this happened and that helped.
Theo probably quickly realised what kind of type I am; I like a good explanation with a funny undertone and so subvert my own delusions about flying. I have already done several group courses for fear of flying but this individual approach is a very pleasant experience for me. I was able to discuss all my questions and fears and get good explanations.
If I notice that the tension starts to build up again, I will definitely go through the flight again with Theo in the simulator.

Translated from dutch. View original
Ws
Den haag

· August 2022

Super was in eerste instantie in staat om uit de simulator te springen

 • Instructeur was zeer meegaand heeft de Sim ook even stil gezet voor mij en zijn naar wat kalmeerde woorden weer verder gegaan

Super was at first able to jump out of the simulator

 • Instructor was very accommodating has also stopped the Sim for a while for me and after some calming words have resumed
 • .
Translated from dutch. View original
Johan
Leiden

· August 2022

Theo heeft goed geluisterd en de tijd genomen om het e.e.a. te vertellen over het vliegen wat wat gebeurd er in een vliegtuig. Uiteindelijk zat ik heel rustig in de stimulator. Heb je vliegangst ga dan zeker deze cursus doen!

 • Theo is heel geduldig en luister goed. De stimulator is een mooie ervaring

Theo listened carefully and took the time to explain a few things about flying what happens in a plane. In the end, I sat very calmly in the stimulator. If you have a fear of flying, then definitely do this course!

 • Theo is very patient and listens well. The stimulator is a nice experience
 • .
Translated from dutch. View original
Wilbert Stadhouders
Zierikzee

· August 2022

Heel goed. Duidelijke uitleg en toelichting over techniek en veiligheid van vliegen. Dit i.c.m. de 2 vliegreizen in de simulator met goed en slecht weer hebben mij echt geholpen! Fantastische efvaring en geld meer dan waard.

 • Totale beleving, realistische ervaring.
 • N.v.t.

Very good. Clear explanation and clarification on technique and safety of flying. This i.c.m. the 2 flights in the simulator with good and bad weather really helped me! Fantastic experience and well worth the money.

 • Total experience, realistic experience.
 • No.
Translated from dutch. View original
Reint van der Zee
Rotterdam

· July 2022

Bijzondere ervaring!! Hele goede rustige uitleg van te voren waarbij je al veel rustiger de simulator instapt. Een mooie en uitzonderlijke ervaring om 2 vluchten te maken in de simulator met alle uitleg erbij!! Het vliegen gaat goed komen, we hebben er weer zin in met wat spanning in je lijf, maar dat mag!

 • De vluchten meemaken waren super
 • Geen

Exceptional experience! Very good calm explanation beforehand whereby you already enter the simulator much calmer. A beautiful and exceptional experience to make two flights in the simulator with all the explanations! The flying is going to be good, we are looking forward to it again with some tension in your body, but that is allowed!

 • experiencing the flights were super
 • No
Translated from dutch. View original
Raffaele
Maastricht

· July 2022

Very professional and extensive explanations by Theo, as well as great simulation experience.

 • To the point training. He discussed with me my fear points and addressed them properly
 • None
Kira
Amsterdam

· July 2022

Ich leide seit vielen Jahren unter Flugangst und bin schon sehr lange nicht mehr geflogen. Meine Angst hat sich deshalb noch gesteigert und ich wollte vor einem richtigen Flug das Simulator-Training machen.

Ich habe das Simulator-Training mit Theo absolviert. Es hat mir sehr geholfen, als Vorbereitung auf einen richtigen Flug. Der Flug im Simulator fühlt sich sehr realistisch an und hat mir sehr viel von meiner Aufregung genommen. Theo hat mir alles ganz genau erklärt, was sehr beruhigend für mich war. Ich danke, ich werde bei meinem nächsten Flug in einem richtigen Flugzeug entspannter sein. Vielen Dank für diese tolle Erfahrung!

 • Sehr realistisch!
 • -
Jeffrey
Berkel en Rodenrijs

· July 2022

Goede uitleg, werd echt de tijd genomen!

 • De instructeur neemt echt de tijd voor je!
 • Geen
Estelle
Oosterhesselen

· July 2022

Een top ervaring. Hele duidelijke uitleg voor en tijdens de simulatie waardoor de angst weg is genomen.

 • Goede uitleg voor en tijdens de simulatie en goed de tijd genomen. Prettige, begripvolle en kundige instructeur.
Alice
Twello

· June 2022

Fijn om dit te kunnen doen. Theo heeft alles uitgelegd en hoe een piloot vliegt was echt een eye opener. Bij de simulatie kwam het gevoel weer naar boven maar met de tips van Theo zeer goed te doen, zelfs met de turbulentie! Nu al zin om de tips in praktijk te brengen.

 • Simulatie en de goede uitleg vooraf.
 • Niets, was prima hoe het ging.
Gerie
Zaandam

· June 2022

Het was een spannende ervaring, maar door de zeer vriendelijke en goede begeleiding van Theo heb ik mijn grootste angsten wel overwonnen denk ik

 • Toen ik eenmaal op de hoogte was van wat er ging gebeuren vond ik het stijgen en dalen veel minder eng, en ook de turbulentie kan ik nu beter relativeren
 • Zou ik niet weten, ik heb er echt veel aan gehad
Lasse
Blaricum

· June 2022

Cursus bij Theo gehad voor vliegangst. Leuke en enthousiaste man, die je op je gemak stelt.
Duidelijke uitleg en dat i.c.m. de simulatie was echt een eye-opener voor mij.
Hopelijk kan ik dit nu op korte termijn in praktijk brengen.

 • Hele ervaring.
 • Zou geen minpunten kunnen bedenken.
Rob
Lelystad

· May 2022

Aangekomen met knikkende knieeen werd er eerst een bak koffie aangeboden.
Een gesprek gehad over wat mijn angsten waren en een uitleg gekregen hoe een vliegtuig werkelijk werkt.
Daarna was het tijd om in de simulator te stappen, wel iets rustiger maar nog steeds met zeer veel spanning en stress.
Binnenin werd gevraagd of ik er dan eindelijk klaar voor was,ik zei dan ook laten we het dan maar doen, mijn grootste probleem was het opstijgen, de rest had ik niet zo last van en dat ook gezegd.
En hup daar werden de motoren gestart en ja hoor onderweg naar mijn grootste struikelpunt....,en het ging goed!!, geklommen tot een bepaald hoogte en een rondje gemaakt, eenmaal geland werd de simulator anders ingesteld en dat was een heftigere vlucht dan de eerste, maar er werd ook duidelijk gezegd als je wil stoppen of je qord beroerd geef het aan en we stoppen gelijk, dit in me achterhoofd houdende het aangegaan en weer ging het goed!!, daarna nog een keer opgestegen om het af te leren, en een mooi rondje gevlogen met bekende punten.
Iedereen die een angst heeft voor vliegen zou ik het aanraden!!
Bedankt voor de mooie ervaring en we gaan zeer snel boeken voor een echte vlucht!!, we houden jullie op de hoogte hoe het ons gaat verlopen!!

 • Goede uitleg, je word gerustgesteld, een super ervaring rijker
 • Voor mij was het perfect zoals het gegaan is
Arthur
Niet van toepassing

· May 2022

Het is achteraf een super ervaring.
Ik was altijd al best bang voor vliegen met namen opstijgen en landen.
Ik was aan het begin best bang eerlijk gezegd maar heb een goede uitleg gehad van theo en hij heeft mij alle backup systemen laten zien en uitgelegd wat mij geruststelde.
Ik was toen ik de simulator instapte best bang maar nadat we eenmaal waren opgestogen viel het allemaal eigenlijk best wel mee.
Het was veel minder erg dan ik dacht.
We hebben een paar rondjes gedaan met andere omstandigheden en vond het best leuk om te doen en heb zelfs zelf een klein stukje gevlogen.
Het is inderdaad een redelijk bedrag maar het is het compleet waard.
Ik heb na de dag gelijk een proef vlucht geboekt naar brussel om weer te proberen en het ging super goed en vond het zelfs leuk om te vliegen ( zeker een aanrader ).
Zeker dus iets om te doen als je vliegangst hebt.
Theo is een hele fijne man om mee te praten en is goed oplettend en heeft echt aandacht naar jou probleem.

 • Zeker het geld waard

  Perfect voor vliegangst
Mike
Zaandam

· May 2022

Leuk! goede uitleg van theo super fijn heel erg fijne ervaring

 • Realistisch goede uitleg! voor herhaling vatbaar
 • Prijs is flinke investering. Dit is logisch natuurlijk ivm de onkosten maar wel prijzig.
Jean-Paul
Haarlem

· April 2022

Goede ervaring en uitleg van Theo! Leuk om het goede gevoel van vliegen ter ervaren.

 • Simulator komt behoorlijk overeen met de werkelijkheid.
 • Zou wellicht interessant kunnen zijn om na de cursus, voor de moedige cursisten met Theo een vlucht te maken in een klein vliegtuigje.
Ronald Hazen
Roosendaal

· April 2022

Heel erg informatief en genoten van de uitleg / cursus.

 • Snel ontvangst, de tijd nemen
 • Geen.
Vincent
Vlaardingen

· February 2022

Na een goede uitleg een mooie ervaring gehad in de simulator. Zeker een aanrader.

Esther Sprey
Baarn

· February 2022

Erg goed, er werd stap voor stap goed uitleg gegeven , bovendien was het voor mij en mijn partner alleen , dus niet in een groep. Heel fijn.

 • Alle aandacht voor mij, zeer ervaren uitleg over het vliegen, aardige instructeur, onthield wat ik als antwoord gaf. Prima vliegles!!! In de simulator
 • Houden zo, het was prima
Annemarieke
Tilburg

· February 2022

Mijn dochter heeft vliegangst. Het gesprekje en de uitleg vooraf brachten al wat meer rust. Zowel de "vlieguitleg" als het ontkrachten van het neerstorten. Theo is een fijne, rustige man. Ervaring in de simulator was zoals het in het echt gaat. Ook dit was voor mijn dochter een eye-opener: het valt wel mee. Echt een aanrader als je spannend vindt om te vliegen.

 • Ervaring in de simulator maar ook het gesprekje vooraf. De rust van Theo.
 • Mailtje voorafgaand was heel algemeen. Dit was ook bedoeld voor mensen die echt gingen vliegen. Dat schepte wat verwarring.
Sanne
Amersfoort

· February 2022

Geweldige ervaring, ik ben zo goed geholpen ik kan nu al zeggen dat ik met minder angst het vliegtuig in stap!

 • Heel erg realistisch en persoonlijke aandacht.
Anoniem
Gelderland-Midden

· February 2022

Prachtige ervaring die je enorm helpt om van je vliegangst af te komen. Een aanrader!

 • Luisterend oor van Theo, hij onderzoekt waar je vliegangst vandaan komt en geef je goede tips om daarmee om te gaan.
 • Geen
Ronny
Meteren

· January 2022

Ik heb het als zeer prettig ervaren.

 • Rustige en duidelijke uitleg. En alle ruimte wordt geboden voor je angsten.
 • Iets duidelijkere route aanduiding bij binnenkomst.
Nagtegaal
Pijnacker

· January 2022

Ik heb vreselijke vliegangst en ben om die reden naar Lelystad AirPort afgereisd. Ik heb de twee uur als zeer prettig ervaren. Instructeur gaf heldere en duidelijke uitleg over de werking van een vliegtuig wat voor mij denk ik de meeste angst heeft weg genomen. De eerste gesimuleerde vlucht ervaarde ik dezelfde angst weer. Maar door een goede uitleg gaf mij dat gelijk veel rust en kon ik mij een beetje ontspannen. De twee opvolgende keren ervaarde ik totaal geen angst meer en kon ik alle geluiden/gevoelens plaatsen. Of het werkelijk heeft geholpen zal ik eind februari weten wanneer ik afreis naar Aruba. Hopelijk met minder angst maar ga er met vol vertrouwen in.

 • Duidelijk en helderen uitleg en vriendelijk geholpen
Rafa
Amsterdam

· November 2021

Very good experience to see whats going on in the cockpit of the place. After a conversation about the expectations and what you want to learn and find out, you go into the simulator when some flights are perform and you can participate actively if you want.

 • Give you more security to know and understand all that its done for you in a comercial flight in the cockpit and to understand the plane dynamics.time flights when having fun, but Theo spend a great deal of time with us solving any doubt that we had.
 • -
Ronald
Gouda

· September 2021

Erg realistisch en nu meegemaakt hoe vliegen echt is in de simulator. Veel geleerd met name de backup systemen die zorgen voor veiligheid

 • Goede enthousiaste uitleg van de instructeur. Realistische ervaring. Goede tips om angst onder controle te houden.
 • Het maken van een bocht enige enge alhoewel het een plus is dat dit het enige enge was en de rest niet is zoals in gedachte
Bo (33)

· May 2021

Heel veel geleerd, had niet verwacht dat het zo’n leuke ervaring zou zijn.

Jan (29)
Utrecht

· June 2017

Ik vond het een ontzettend interessante ervaring. Deze vliegsimulator experience heb ik gedaan omdat ik met vliegangst aan het worstelen ben. Via de simulator wilde ik toetsen hoe ik er nu in stond en hoe ik het zou ervaren.

Mathijs heeft me van alles laten zien en ervaren. Opstijgen vanaf schiphol, een rondje vliegen en weer landen. Fantastisch!

Het gaf me een mooi extra inzicht. Voor mij kwam het allemaal ontzettend realistisch binnen. Op een stukje turbulentie reageerde ik hetzelfde als in een echt vliegtuig bijvoorbeeld.

 • Realistische ervaring, fijne begeleiding,
Msrtha (55)
Venlo

· April 2019

Ik vondt t heel erg boeiend en t heeft mij zeker geholpen om ondanks mijn vliegangst te gaan vliegen
Een speciale dank gaat uit naar Jeroen en Luc omdat ik met hun over mijn vliegangst heb kunnen praten.
Vondt t ook heel interessant om een kijkje te nemen in een cockpit en wat er allemaal bij komt kijken.

 • Goede ontvangst bij binnenkomen uistekende uitleg
  En een goede simulatie ,Het leek net alsof ik echt in een vliegtuig zat
 • Geen
Joeri from Vliegles.nl:
Fijn om te horen dat we je hebben kunnen helpen Martha!

We and third parties follow your internet behavior on our website with cookies. If you continue, we assume you agree with our cookie policy. Learn more